Andre prosjekter

CAMRIA-forskere er også engasjert i andre AMR-relaterte prosjekter:

2022-05-18 12_46_20-StresstLogo-01.svg

STRESST (Antimicrobial Stewardship in Hospitals, Resistance Selection and Transfer in a One Health Context) - et JPIAMR-finansiert prosjekt som ser på effekten av nye program for god antibiotikabruk og antall følsomme og resistente bakterier som blir frigjort i avløpsvann fra sykehus. Les mer her and her.

HV_visningsbilde

ProRide (Use of Probiotics to Reduce Infections and Death and Prevent Colonization with Extended-spectrum beta-lactamase (ESBL) producing bacteria, among newborn infants in Haydom and surrounding area, Tanzania) er et prosjekt finansiert av Helse Vest RHF. Den kliniske studien sitt mål er å evaluere om bruk av probiotika kan redusere infeksjonsrelatert sykelighet og dødelighet ved å forhindre kolonisering og/eller infeksjoner med ESBL-E blant spedbarn i Haydom.

nor-kleb-net

NOR-KLEB-NET (A multidisciplinary national network focusing AMR in Klebsiellapneumoniae in a One Health perspective ) er et nettverk finansiert av NFR og koordinert av Iren Høyland Löhr, Stavanger universitetssykehus. Besøk deres nettside for å lære mer om dets aktiviteter.

tms_farge_rgb

KLEB-GAP (Klebsiella pneumoniae – en sentral aktør i den globale spredningen av antibiotikaresistens og målbakterie for nyskapende diagnostikk, overvåkning og alternativ behandling) - et prosjekt finansiert av Trond Mohn stiftelse. Målet ved prosjektet er å gi ny, rettidig innsikt i økologien, antimikrobiell resistens og patogenisiteten til Klebsiella pneumoniae.

HV_visningsbilde

AMIC (Antibiotics, Microbiology and Immunology in Children with Chronic wet Cough) - en studie basert på et pågående samarbeid mellom pediatrisk- og mikrobiologisk avdelinger ved Stavanger universitetssykehus (SUS) og pediatrisk avdelinger ved universitetssykehusene fra alle norske helseregioner. Prosjektet sitt mål er å bidra til riktig identifisering av barn med CWC som reagerer på behandling og dermed forhindre unødvendig bruk av antibiotika. Finansiert av Helse Vest.

NordForsk logo_1

TARGEt (Tracking of Antimicrobial Resistant Genes in Environmental reservoirs in the Nordic Countries) - et prosjekt finansiert av NordForsk og ledet av Randi Jacobsen Bertelsen. Det er et samarbeid mellom partnere fra Universitetet i Bergen (Norge), Universitetet i Uppsala (Sverige), Universitetet i Reykjavik (Island) og Universitetet i Aarhus. Prosjektet vil inkludere prøver fra renseanlegg (wastewater) fra de nordiske landene, det er også aktuelt å inkludere andre typer prøver som for eksempel fra landbruk.

implement

Implement it! er et prosjekt som utforsker innføringen av tre ulike pasientsikkerhetstiltak som har vært implementert med varierende grad av suksess både i sykehus, sykehjem og  primærlegetjenesten. Det inkluderer: 1. antibiotikastyringsprogram (innføring av retningslinjer for bruk av antibiotika), 2. tidlig oppdagelse og rask respons ved forverret tilstand (NEWS-skåre og responsteam) og 3. legemiddelsamstemming. Les mer om prosjektet.